Processoptimering

Sällan kan pappersmaskinen fulla kapacitet utnyttjas; hastigheten begränsas av en eller annan anledning. De kan bero på en klar flaskhals i någon avdelning, men ofta är orsaken lite diffus. Man ser att banbrottsfrekvensen ökar eller att kvaliteten försämras Orsaken kan ligga i att någon process i pappersmaskinen inte är till fullo optimerad.
Processoptimering erbjuds för inloppslåda, viraparti och pressparti.
Arbetet utförs i nära samarbete med bruket.


Inloppslåda:

Arbetsgången, beroende på typ av problem, kan t.ex. vid ytviktsvariationer vara:
 • Genomgång av i papperet uppmätta störningar.
 • Avstämning av lådans verkliga flöde mot uppdaterade designdata.
 • Jämförelse med referensanläggningar.
 • Hur förändra flödeshastigheter i lådan, om nödvändigt.
 • Om CD störningar, genomgång av QCS.
 • Om MD störningar, stäm av frekvens och ringa in vad i korta cirkulationens, som kan orsaka problemen.
 • Rapport.

Stråkigheten är ett område som i synnerhet utförs i nära samarbete med brukets automationsavdelning. MD- störningar har oftast inte sitt ursprung i inloppslådan. Inte ovanligt är att vibrerande maskinelement eller rör initierar störningar. Extern eller inbyggd dämpare kan minska störningsamplituden. Grundorsaken finner man dock oftast i korta cirkulationen. Frekvensen av ytviktsvariationer stäms av med typiska frekvenser i kritiska delar i korta cirkulationen Uppmätning med tryckpulsgivare i korta cirkulationen, kan visa sig nödvändig. Omvänt kan mycket väl störningar i korta cirkulationen förkomma, trots att pappersbanan är jämn.Figur 1. MD-variationer initieras oftast i korta cirkulation. Ytviktsstörningar i pappersbanan kan ofta härledas till delar i korta cirkulationen. Typiska frekvenser i kritiska element har lagts in i bilden med motsvarande störning i banan vid hastighet 600 m/min

Formning:

En vanlig frågeställning är hur energiförbrukningen för vakuum kan minskas utan att äventyra avvattning och körbarhet. Arbetsgången kan vara:
 • Kartering av luftflöden och energiförbrukning på maskin.
 • Beräkna vakuumbehovet för olika maskinelement (torra suglådor, gusk m.m.) och jämför med nuvarande förbrukning.
 • Jämförelse med referensanläggningar.
 • Minska behovet med hjälp av nya element, t.ex. flerstegsavvattning (trivac.)
 • Se på ev. omfördelning av vakuum vid otillräcklig vakuumkapacitet.
 • Rapport med förslag.

Nästa steg är att se hur renoverade eller nya typer av vakuumpumpar (e.g. högvakuumfläktar) kan reducera energiförbrukningen.Figur 2. Vid reducering av energibehovet är startpunkten ofta en processoptimering i viraparti

Pressning:

Arbetsgången kan vid t.ex. dålig körbarhet vara:
 • Uppmätning/Genomgång av torrhalter och torrhaltsspridningar.
 • Genomgång av banbrotttsstatistik.
 • Fastläggande av område, där problem föreligger.
 • Beräkningar av krafter i pappersbana.
 • Jämförelse med referensanläggningar.
 • Förslag till förbättring.


Figur 3. Geometrin i pressen och speciellt vid öppna drag har stor betydelse för stabil banföring

Bland körbarhetsproblem återfinns allt från hög banbrottsfrekvens till kvalitetsstörande blåsbildning. Först görs en överslagberäkning av de krafter som banan utsätts för, som jämförs med banans våtstyrka vid aktuell position i presspartiet. Kan inte torrhalten ökas, så ses olika möjligheter över att minska påfrestningarna i pappersbanan. Geometriförändring är en möjlighet, tillkommande stabiliseringsutrustning är en annan.


Figur 4. Våtstyrkan måste med marginal överstiga de krafter banan utsätts för. Annars riskeras banbrott. Kan inte våtstyrkan ökas genom t.ex. ökad torrhalt, så måste geometrin vid aktuellt fritt drag ändras.